logo
Gemeenteraad

Raadsleden moeten er alles aan doen om de kloof tussen burgers en politiek te verkleinen door voortdurend contact met inwoners, verenigingen, instanties en maatschappelijke organisaties op te zoeken. 

De raadsleden van het ABT staan midden in de maatschappij en vervullen vele maatschappelijke functies.
Hun functie en maatschappelijke betrokkenheid dragen bij aan de vitaliteit en herkenbaarheid van de lokale democratie.
De vertegenwoordigende rol die de raad toebedeeld heeft gekregen moet uitgebuit worden.
Hierbij gaat het niet om de rol die de individuele raadsleden en fracties vervullen.
De rol van de raad bestaat uit het bevorderen van de burgerparticipatie.
Om deze te kunnen verankeren is het noodzakelijk dat naast een een planmatige inrichting van de raadsagenda ook de inhoudelijke lange termijn agenda bekend moet zijn.
Doel van deze agenda is niet alleen om de werkzaamheden van de raad en zijn commissies te plannen.
Het gaat er vooral om, dat de raad op basis van deze planning tijdig tot voorstellen aan het dagelijks bestuur kan komen.
De planning is dus bij uitstek het middel om de raad te helpen bij het nemen van zijn proactieve ofwel sturende rol.
Op dit moment moet worden geconstateerd, dat de regie niet bij de raad ligt, maar bij het college.

ABT lichtgrijs
Standpunten
Hoger Menu Start Begroting 2016 Democratisch Financiën-1 Financiën-2 Gemeenteraad Jeugd Jongeren Kruidvat Tholen Milieubeleid Nieuw Dorpsraad Nieuw Leefbaarheid Onderwijs Recreatie Sociale Gemeente Veiligheid Verkiezingsprogramma 2018 Werkgelegenheid Wonen Zoetwater-voorziening

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
551 µsec.
Onbekend
21 dec 2015
8681 bytes