logo
Verkiezingsprogramma 2018

Zelfstandig en betrokken

Inleiding
Algemeen Belang Tholen ( ABT ) is nu ruim 16 jaar actief in de Thoolse Politiek en is nu 16 jaar vertegenwoordigd in de Thoolse Gemeente Raad.
In de afgelopen 16 jaar heeft ABT grotendeels van deze tijd in de oppositie gezeten.
Als oppositiepartij heeft ABT vaak weerstand gevonden tegen voorstellen, die later door de coalitiepartijen toch zijn overgenomen.
Maar wij willen meer invloed op beleid.
ABT vindt het nu dan ook tijd, dat we deel gaan nemen aan een nieuw te vormen college van Burgemeester en Wethouders.
Wij zijn een lokale partij en is puur gericht op de belangen van de bevolking van Tholen en Sint Philipsland.
ABT is dus niet gebonden aan landelijke afspraken, zoals andere politieke partijen wel zijn.

Breng Uw stem uit, laat van U horen
ABT ziet genoeg mogelijkheden om met andere partijen een meerderheidscollege te vormen en roept daarom de burgers van Tholen en Sint Philipsland op om op 21 maart 2018 te gaan stemmen.
Steeds meer taken zijn (Sociaal Domein) en worden (Omgevingswet) van de Landelijke Overheid overgedragen aan de Gemeentelijke Overheid, waarbij de Gemeentelijke Overheid steeds meer taken afwendt op haar burgers.
Laat dus van U horen en breng Uw stem uit.

Kracht van Tholen en St Philipsland
Het ABT is trots op Tholen en Sint Philipsland samen als een landelijke gemeente en de grote onderlinge betrokkenheid van haar burgers.
ABT ziet hier de kracht van Tholen en Sint Philipsland samen en wil deze sterkte gebruiken om de goede samenleving, die wij hebben, nog beter te maken.

Uitgangspunt van ABT
ABT staat voor een no-nonsense beleid.
Wij hebben geen verkiezingsprogramma van vele pagina’s vol met goede voornemens.
ABT staat voor praktische oplossingen in overleg met de burger en een open samenleving voor alle burgers, waar de Gemeente Tholen actief ondersteunt en faciliteert.

Jeugd
De jeugd zou betrokken moeten worden bij ons duurzaamheidspanel.
In dit panel zitten alleen oudere personen met als gevolg, dat er gedacht wordt vanuit het verleden hoe om te gaan met duurzaamheid.
Installeren wij in onze Gemeente een duurzaamheidspanel bestaande uit jonge inwoners, dan zal er gedacht worden in oplossingen om duurzaamheid te vertalen naar de toekomst.

Onderwijs is een taak van de Gemeente.
Binnen Tholen en Sint Philipsland zijn 21 scholen en inwoners maken gebruik van deze scholen en scholen buiten onze gemeentelijke grenzen.
Ook hier zullen keuzes gemaakt moeten worden.
Daarbij moet de Gemeente Tholen zich niet onttrekken aan een onontkoombare discussie dat scholen zullen moeten samenwerken.

Om in Tholen stad de meeste scholen samen te zetten in het oude Westerpoort college was een dure stap voor de Gemeente Tholen.
ABT is van mening, dat onderzocht moet worden of het niet goedkoper is het bestaande Westerpoort af te breken en te vervangen door vier / vijf nieuw te bouwen basisscholen, omdat dit goedkoper zal blijken te zijn.
Maar binnen andere kernen bestaat ook deze vraag hoe dit opgelost gaat worden.

Veel schoolgebouwen zijn verouderd.
De Gemeente Tholen dient daarbij oor te hebben voor de wensen van haar burgers en een open discussie aan te gaan over wat kan, wat gewenst is en wat mogelijk is.
Een veel te dure verbouwing van Westerpoort mag nieuwbouw van basisscholen op Poortvliet, Sint Maartensdijk en Stavenisse niet frustreren.
Maar ook de veiligheid om de scholen kan sterk verbeterd worden.
Wanneer scholen uitgaan ontstaan verkeersonveilige situaties, waarop de Gemeente Tholen actie moet ondernemen. Hetzelfde geldt voor bushaltes.

Op diverse plaatsen in de kernen van de Gemeente Tholen zijn kinderspeelplaatsen.
Deze speelplaatsen vertonen veel achterstallig onderhoud en liggen soms ook niet op de meest ideale plaats qua veiligheid.
Hier dient de Gemeente Tholen actie te ondernemen.
De kinderspeelplaats op St-Annaland kan hierbij als voorbeeld dienen.

Ook zou de Gemeente Tholen aandacht moeten geven aan het van de grond krijgen van een jeugdsoos binnen de Gemeente om te functioneren als ontmoetingsplaats en uitgaanscentrum.

ABT is van mening dat er voor onze jeugd ook de mogelijkheden moeten zijn om iets "groots" te organiseren.
Denk hierbij aan een muziekfestival of een motorcross evenement.
Wij hebben in onze gemeente een aantal locaties waar dit prima tot uitvoer kan worden gebracht.
Het is in het huidige gemeentelijke beleid dusdanig stroef geregeld dat er bijna niks mogelijk is.
Wij moeten af van de situatie "NEE, mits " en gaan voor de insteek " JA, tenzij".
ABT is er van overtuigd als we de jeugd de ruimte bieden er iets moois kan ontstaan.

Kerntaken
ABT is van mening, dat de Gemeente Tholen een brede discussie met zichzelf moet aangaan over wat haar kerntaken moeten zijn.
Er zullen keuzes gemaakt moeten worden om de uitdagingen waar wij voorstaan in de komende jaren het hoofd te kunnen bieden.
In de afgelopen 4 jaren is het eigen vermogen fors achteruitgegaan door fors meer uitgaven dan inkomsten.
Dit moet stoppen en de eigen vermogenspositie moet terug op het gewenste niveau gebracht te worden.
De economische crises heeft acute zaken uitvergroot, zoals leegstand van winkels en bedrijfspanden, en kaalslag in woonwijken.
Het teveel aan braakliggende bouwgronden voor nieuwe woonwijken.
Andere taken voor Tholen liggen bij werkgelegenheid en werkeloosheid, maar ook bij veiligheid.
Discussie over de zorg (WMO en Jeugdzorg) is en blijft nodig.
Groenvoorziening, onkruidbestrijding veiligheid en sportvoorzieningen behoren volgens het ABT tot de kerntaken.
Verder moeten alle kernen gelijk behandeld worden voor een goede leefomgeving.

Minder geld: burger betaalt de rekening
Onze samenleving is aan grote veranderingen onderhevig.
Een participatiesamenleving, waarin de burger steeds meer op zichzelf wordt aangewezen.
De overheid trekt zich steeds verder terug.
Onze Gemeente krijgt steeds meer taken toegewezen vanuit de rijksoverheid en wordt geacht deze met minder geld uit te voeren.

ABT is van mening, dat de Gemeente Tholen er voor haar burgers moet zijn.
De inwoners van Tholen en Sint Philipsland zijn er niet voor de Gemeente Tholen.
De burger moet steeds meer zelf regelen en zelf betalen door de Rijksoverheid ingegeven en door de Gemeente Tholen ( extra ) doorgevoerd.

ABT is van mening, dat dit ook voor de Gemeente Tholen geldt.
De rekening bij de burger leggen, direct via verhoging van Gemeentelijke belastingen of indirect via het verenigingsleven, die genoodzaakt wordt contributies te verhogen, is geen goede zaak.
Maar ook belasting innen via de energieleverancier geeft een indirecte verhoging van de woonlasten van de Thoolse burger.

ABT is van mening, dat de Gemeente Tholen efficiënter kan functioneren, met minder bureaucratie en voorstellen vanuit haar burgers met een positieve houding dient aan te horen en uit te werken.
Inspraak door de burgers van Tholen moet gestimuleerd worden.
Taak van de Gemeente is voor helderheid en transparantie te zorgen over het onderwerp.
Een goed voorbeeld is de discussie en het horen van de Thoolse burger over het vestigen van een asielzoekerscentrum.
De Gemeente Tholen dient uitkomsten van deze discussies met de Thoolse burger ter harte te nemen.

Gezondheidszorg
De Gemeente Tholen zal ook de vele bestaande organisaties, die al mantelzorgtaken vervullen voor hun eigen achterban moeten stimuleren dit ruimer te gaan doen voor ook diegenen, die deze zorg ontberen, omdat zij niet tot een bepaalde achterban behoren.

ABT is van mening, dat gezondheidszorg voor alle inwoners van Tholen en Sint Philipsland beschikbaar moet zijn, ongeacht hun al dan niet kerkelijke achtergrond.
Daarbij valt te denken aan een overkoepelend orgaan, dat een vangnet functie heeft.
De Gemeente dient hier coördinerend, stimulerend, coachend en bij problemen de helpende hand te bieden, niet-corrigerend op te treden.
Projecten als Anna Zorgt op Sint-Annaland dienen gestimuleerd te worden en als voorbeeld dienen waar toepasbaar binnen andere kernen binnen de gemeente Tholen.

Economie, recreatie en werkgelegenheid
ABT is van mening, dat de Gemeente Tholen een actieve rol moet spelen om de economie en recreatie op Tholen en Sint Philipsland te promoten.
Niet door geld uit te geven, maar door actief als platform op te treden en als aanjager te functioneren.
Actief bijeenkomsten organiseren met belangengroepen uit de verschillende kernen en actief meedenken en meedoen.
Ondernemers moeten gestimuleerd worden tot activiteiten en voorstellen moeten met een positieve grondhouding door de Gemeente Tholen benaderd worden.
De Gemeente moet een actieve rol gaan spelen als aanjager.
De Gemeente Tholen moet actief de markt op, op zoek naar werkgelegenheid voor de inwoners van haar Gemeente.

Recreatie moet de ruimte krijgen, wat ook voor veel extra werkgelegenheid zorgt.
Activiteiten moeten actief gesteund worden en uitgedragen worden door de Gemeente Tholen.
Tholen en Sint Philipsland zijn samen één landelijke gemeente en daar ligt haar kracht en deze kracht moet gebruikt worden.
Rust en ruimte is een groot goed en biedt kansen.
Deze rust en ruimte moet gebruikt kunnen worden door een ieder zoals ieder deze wil invullen.
Respect naar de confessionelen is goed, maar ruimte voor een ruimere toepassing van het invullen van de zondagsrust is gewenst.

Activiteiten zoals een wandelnetwerk en fietsnetwerk moeten uitgewerkt worden, samen met mogelijkheden voor horeca op zondag en de mogelijkheden voor aanpassing van de winkelsluitingstijd voor sportwinkels / supermarkten ook op zondag.
Natuurgebieden moeten functioneel zijn en open voor het publiek.
Een actief beleid over promotie hiervan ligt ook bij de Gemeente Tholen.

Landbouw moet zich kunnen aanpassen aan de veranderende eisen om te kunnen functioneren, waarbij oog voor milieu moet zijn.
Aanpassingen van bestemmingsplannen moeten flexibel zijn.
Het buitengebied moet niet op slot.
Er staan boerderijen leeg en daar zal een oplossing voor gevonden moeten worden.
Kleinschalige bedrijfsactiviteiten moeten mogelijk zijn.
Bij bestaande boerderijen moet het bouwen van een woning positief benaderd worden.

Het UWV voor de Gemeente Tholen mag dan wel in Goes gevestigd zijn, de Gemeente Tholen heeft een taak werkzoekenden te ondersteunen en te stimuleren om werk te zoeken.
Ook hier kan de Gemeente Tholen faciliteren en aanjager zijn door het organiseren van bijeenkomsten om werkzoekenden en werkgevers bij elkaar te brengen.

Onkruidbestrijding
ABT is van mening, dat het onderhoud van straten en trottoirs zwaar te wensen overlaat.
Het onkruid in onze dorpen groeit welig op veel straten en trottoirs.
ABT heeft dan ook voorgesteld een inventarisatie te doen wat wij nu als minimaal gewenst niveau acceptabel vinden.
De Thoolse burger betaalt Gemeentelijke belasting om onze leefomgeving schoon en netjes te houden.
ABT kiest ervoor dat dit geld hieraan meer wordt besteed.
Zoals de openbare ruimte er nu uitziet is voor ABT geen goede zaak.

Zelfstandigheid en samenwerking
ABT wil, dat Tholen en Sint Philipsland een zelfstandige gemeente blijft.
Ook dit noopt tot keuzes.
Wij zijn te klein om alles zelf te kunnen.
Daar waar nodig moet samenwerking met buurgemeenten plaatsvinden, maar samenwerking moet geen doel op zich zijn.
Het moet voordelen opleveren en efficiënt zijn met duidelijke financiële kaders, die controleerbaar zijn.
Uitbesteden moet resulteren in slagkracht.
De Gemeente Tholen moet ook bereid zijn haar hand in eigen boezem te steken en te zoeken naar efficiënter werken.
Dit kan inhouden met minder mensen, waar dan een goede oplossing voor gevonden moet worden.
Als er minder werk op een afdeling is, moeten medewerkers op andere plaatsen inzetbaar zijn en zo nodig gemaakt worden om op andere terreinen inzetbaar te zijn.

Het Gemeentehuis is te groot.
Rabobank is al een huurder geworden voor leegstaande ruimte.
Nog twee kleine huurders zijn gevonden, maar er moet nog duidelijker gekeken worden, welke andere partijen hiervoor nog meer in aanmerking zouden kunnen komen.

ABT is zich er van bewust, dat het zelfstandig blijven een grote mate van inzet en doorzettingsvermogen zal vergen.
Met voortzetting van het beleid wat het huidige College de laatste vier jaar heeft gevoerd zal dit niet lukken, de uitgaven zijn jaar in jaar uit groter dan de inkomsten.
Veel activiteiten, die altijd normaal waren binnen onze gemeente zijn al buiten onze gemeente terechtgekomen.
Rabobank en Stadlander zijn daar de voorbeelden van.
Allebei gemotiveerd vanuit de economische gedachten.

De veranderende samenleving.
ABT wil een zelfstandig Gemeente blijven maar is zich er wel van bewust, dat zij open moet staan voor een discussie over het samengaan met een andere gemeente als daartoe de noodzaak bestaat.
Dit heeft niet de voorkeur voor het ABT, maar je moet wel realistisch zijn.

Veiligheid
De Gemeente Tholen moet meer doen aan veiligheid en handhaving.
Extra blauw op straat is niet voldoende. Communicatie over vervolgacties van politie en andere opsporingsbeambten moeten meer aandacht krijgen.
ABT vindt het jammer, dat de Gemeente Tholen veel aandacht besteed aan naleving van alcoholgebruik onder de 18 jaar, terwijl illegale drugs, Xtc en wiet ook grote problemen zijn.
Over verhoging van het aantal inbraken, vandalisme en andere vormen van criminaliteit wordt niet gesproken.
Ook buurtpreventie is een activiteit die de Gemeente Tholen dient te stimuleren.
ABT hoopt dat buurtpreventie en de wijkagenten een positieve preventieve uitwerking heeft op de veiligheid.
Inzet van extra BOA capaciteit is naar de mening van ABT niet gewenst.

Subsidies waaronder sport
De Gemeente Tholen heeft afgelopen jaren het mes gezet via een forse kaasschaaf in de subsidies aan de diverse verenigingen.
ABT is van mening, dat de Gemeente Tholen er beter aan doet duidelijke keuzes te maken.
ABT is van mening dat sport door de Gemeente Tholen gepromoot moet worden.
Als er subsidie gegeven wordt, dient er voldoende subsidie gegeven te worden.
Sport is goed voor de gezondheid en werkt als een verbindende factor.
Verder afbouw van subsidies aan sport verdient daarom niet de voorkeur van ABT.
Verenigingen zullen genoodzaakt zijn contributies te verhogen, wat indirect een lastenverhoging voor de burger betekent.
De subsidie afbouw aan de sportverenigingen dient dan ook heroverwogen te worden.

Financiën
Prioriteit voor de Gemeente Tholen moet zijn zelfstandig te blijven wat je niet waarborgt als je jarenlang meer uitgeeft dan er inkomt en je ruim gebruik maakt van de spaarpot.
Als de spaarpot leeg is, rest je niets anders dan je zelfstandigheid te moeten opgeven.
Inkomsten en uitgaven van de Gemeente Tholen dienen in evenwicht te zijn.

Dit evenwicht dient evenwel niet gevonden te worden in verhoging van inkomsten door de Gemeente Tholen en door het toepassen van de kaasschaaf methode op subsidies.

Ook via een constructie om uitgaven te boeken via de reserves en zo de eigen vermogenspositie van de Gemeente Tholen uit te hollen ( afgelopen 4 jaar voor vele miljoenen euro’s ) dient te stoppen.
De Gemeente Tholen dient een discussie te voeren over de kerntaken, die zij zou moeten uitvoeren.

Ook dient de Gemeente Tholen een onderzoek te doen naar haar eigen efficiëntie in werken.
Het aantal medewerkers op het Gemeentehuis is nog bijna net zo groot als voor de crises, terwijl heel veel werk is uitbesteed, wat tot reductie zou moeten leiden in het benodigd personeelsbestand.
Als reductie van personeelsbestand mogelijk is, dienen voor de betroffen personeelsleden goede regelingen van toepassing te zijn.

De aangekochte bouwgronden voor geplande nieuwe woonwijken dienen geëvalueerd te worden.
Er is veel te veel bouwgrond in vergelijking met de verwachte bevolkingsgroei voor de komende jaren.
Ook zullen plannen ontwikkelt moeten worden hoe hier mee om te gaan, want afstoten van deze gronden zullen tot een fors verlies leiden.
Aandacht dient er te zijn voor de gaten, die in woonwijken vallen, wat leidt tot verpaupering.
Ook al zijn dit geen gronden in eigendom van de Gemeente Tholen, de Gemeente Tholen zal hier met projectontwikkelaar / grondeigenaren over om aan tafel moeten gaan hoe dit op te lossen.
De oude oplossing, dat “Stadlander wel zal bouwen”, zal naar het idee van ABT nog lang op zich laten wachten.
De Gemeente Tholen zal zich hierbij terughoudend moeten opstellen als partner, die mede financiële risico’s loopt, voor nieuwe bouwprojecten.
Nieuwe ideeën (ontwikkeling van de Geertruidapolder) behoren hier niet bij.

Nieuwe taak van de Gemeente
Denk daarbij aan de WMO (zorg voor ouderen) en Jeugdzorg.
Burgers krijgen steeds meer opdrachten.
Burgers zijn vrijwilligers geworden van de Gemeente of zij nu willen of niet.
ABT is van mening, dat burgers heel veel willen meehelpen.
Maar dan is overleg en sturing wel gewenst.
Ook is van de Gemeente terughoudendheid gewenst en niet alle problemen kunnen door de Gemeente opgelost worden.
De Gemeente Tholen moet stimulerend, inspirerend en coachend haar burgers helpen deze taken uit te voeren.
Dit met duidelijke doelen voor ogen en controleerbare taken.
Preventieve experimenten vanuit de gedachte dat toekomstige problemen beter ondervangen kunnen worden dienen beoordeeld te worden vanuit de gedachte, dat het niet goed is, dat iedere Thoolse burger gescreend wordt en een etiquette opgespeld krijgt.

De Gemeente dient zich bewust te zijn, dat niet alle problemen door haar opgelost kunnen worden.
Uitgaven van Jeugdzorg en WMO gaan steeds meer een extra kostenpost worden voor de Gemeente.
De Gemeente Tholen zal een commerciële houding moeten aanleren om werk, om dat wat eerst door de overheid gedaan werd, nu door de burgers gedaan te krijgen zonder hiervoor te betalen.

ABT lichtgrijs
Standpunten
Hoger Menu Start Begroting 2016 Democratisch Financiën-1 Financiën-2 Gemeenteraad Jeugd Jongeren Kruidvat Tholen Milieubeleid Nieuw Dorpsraad Nieuw Leefbaarheid Onderwijs Recreatie Sociale Gemeente Veiligheid Verkiezingsprogramma 2018 Werkgelegenheid Wonen Zoetwater-voorziening

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
693 µsec.
06 feb 2018
01 mrt 2021
27453 bytes