logo
Bestuursrecht

In het bestuursrecht staan de regels waar de overheid zich aan moet houden bijhet nemen van besluiten.

Bijvoorbeeld bij het verstrekken van een subsidie of het verlenen van eenvergunning.
Bestuursrecht heet ook wel administratief recht.
Algemene wet bestuursrecht (Awb)

De belangrijkste regels van het bestuursrecht staan in de Algemene wetbestuursrecht (Awb).
De Awb vermeldt hoe een besluit moet worden voorbereid, hoe het moet wordenbekendgemaakt en binnen welke termijn een besluit genomen moet worden.

Soorten besluiten in het bestuursrecht
In de Awb staan verschillende soorten besluiten.
Het bekendste besluit is de beschikking.
Dit is een beslissing in een concreet geval, zoals het verlenen van eenvergunning of terugvordering van te veel betaalde uitkering.
In het bestuursrecht staat ook het besluit van algemene strekking.
Dit is van toepassing op gevallen die vooraf niet precies bekend zijn.
Een voorbeeld is het vaststellen van een bestemmingsplan voor een sneltramlijndoor een woonwijk.

Bestuursprocesrecht
Het bestuursprocesrecht is een onderdeel van het bestuursrecht.
Het geeft de procedure aan voor het maken van bezwaar tegen eenoverheidsbesluit.
De meeste bestuursrechtelijke procedures verlopen ongeveer op dezelfde manier.
Nadat een bestuursorgaan een besluit heeft genomen, kunt u daar meestal bezwaartegen maken.
Als u het oneens bent met de beslissing op uw bezwaar, kunt u daartegen inberoep gaan.
Daarna volgt de mogelijkheid van hoger beroep.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl
ABT lichtgrijs
Hoofdstuk Hoger Menu Index Antwoord tijd Bestuursorgaan Bestuursrecht Nieuwjaars Toespraak 2014 Nieuwjaars Toespraak 2016 Nieuwjaars Toespraak 2018 Nieuwjaars Toespraak 2019 Nieuwjaars Toespraak 2020 Nieuwjaars Toespraak 2021 WOB

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
339 µsec.
Onbekend
01 mrt 2021
8628 bytes