logo
Nieuwjaars Toespraak 2016

Nieuwjaarstoespraak 4 januari 2016 door burgemeester G.J. van de Velde-de Wilde
Dames en heren, Hartelijk welkom hier vanavond.
Allereerst wil ik u de beste wensen overbrengen.
Namens de Gemeenteraad, het College van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie, wens ik u een goed, gelukkig en bovenal een gezond 2016 toe.
Mooi om u hier te ontmoeten, terug te blikken en vooral om vooruit te zien.
Wat een prachtige beelden: 2015 in vogelvlucht.
Dank voor de samenstelling.
Dit geeft een mooi beeld van een jaar wat voorbij is gevlogen.
Als aanvulling een aantal zaken die ik nog nader met u wil delen.2015 was ook het jaar van de invoering van de drie decentralisaties.
Een mega-operatie, waarbij gemeenten primair verantwoordelijk werden.
Nieuwe taken, nieuwe mensen in onze organisatie, nieuwe werkwijzen en dan maar zien of de overgang soepel verloopt.
Ik prijs mij zeer gelukkig dat de gemeente Tholen op een hele voortvarende manier deze problematiek heeft opgepakt.
Duidelijk is wel dat we als gemeente veel meer inzicht hebben gekregen in het wel en wee van onze samenleving.
Maatwerk is het sleutelwoord, individuele aandacht, proberen zo snel mogelijk problemen in zicht te krijgen, geen problemen met PGB’s (persoonsgebonden budgetten), een gering aantal bezwaarschriften en tot nu toe weinig klachten.
Dan durf ik, ook al besef ik dat er altijd schrijnende situaties zich zullen voordoen en er nog vervolgstappen gezet moeten worden, na dat ene jaar te zeggen: geweldig resultaat.
Leefbaarheid in onze kernen is heel belangrijk.
Wat zit er een organisatiekracht in onze kernen.
Als gemeente willen we graag initiatieven vanuit de kernen ondersteunen.
Met name initiatieven die een duurzame opbrengst genereren in de samenleving en waarbij de gemeente een stapje terug kan doen.
Het is geweldig om te constateren dat er zich nieuwe initiatieven vanuit de samenleving aandienen.

Een mooi besluit van de gemeenteraad was het instellen van het Stimuleringsfonds Samenleven, welke die initiatieven een steuntje in de rug geeft.
De kunstkamer in Scherpenisse, stichting Binnen Bereik uit Tholen, Anna Zorgt uit Sint-Annaland zijn daarvan mooie voorbeelden.
Ook initiatieven op het gebied van onderwijs, leefomgeving en met name economie zijn van harte welkom.

Rond de zomer viel er ook een definitief besluit over maatwerk in de brandweerzorg.
De consequenties voor Tholen zijn te overzien.
Onze blusgroepen blijven bestaan en gaan zelfs een grotere rol spelen voor de benodigde redcapaciteit op het Schelde-Rijnkanaal.
Wat een drive en betrokkenheid heb ik bij de blusgroepen aangetroffen.
En ja: we kwamen elkaar ook tegen bij een aantal grote branden en ernstige ongelukken, helaas.
De bijzondere professionele manier van werken maakt op mij altijd weer een diepe indruk.
Goed om te weten dat er zich ook weer nieuwe vrijwilligers aanmelden bij de diverse blusgroepen.

De bezoeken aan het bedrijfsleven verrassen mij en het college steeds opnieuw.
In onze gemeente zijn alle sectoren vertegenwoordigd.
Geweldig om te ervaren dat we zoveel innovatieve bedrijven, welke mede ook duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, kennen in onze gemeente.
Dat blijkt wel uit het feit dat verschillende bedrijven afgelopen jaar zijn genomineerd voor landelijke dan wel regionale prijzen.

En ook hier een mooi besluit van de gemeenteraad, namelijk de uitkoop van het varkensbedrijf nabij Tholen.
Deze uitkoop maakt de weg vrij naar de verdere uitbreiding van het bedrijventerrein, waar wij met name voor grootschalige distributiebedrijven een plaats kunnen bieden en de afbouw van onze woonwijk in Tholen kunnen realiseren.
Uit gesprekken met eventueel te vestigen bedrijven blijkt dat het op orde hebben van de randvoorwaarden heel belangrijk is.
Een definitief ja hangt niet alleen af van een vierkante meterprijs.
Ik kom daar straks nog op terug.

Het algemene economische perspectief wordt positiever, ook in gemeente Tholen, de consument is positiever.
Op verschillende locaties, met name Vestetuin en Stadszicht in Tholen en Havengebied in Sint-Annaland, wordt weer gebouwd.
De belangstelling voor de appartementen van Kruittoren in Tholen is hoog.
Ik ga ervan uit dat deze trend zich doorzet in 2016.

Afgelopen september kwam ook in onze gemeente de discussie op gang over de opvang van vluchtelingen.
De wereldwijde problematiek, de exodus van miljoenen mensen uit oorlogsgebied, de grote aanslagen en de grote instroom van mensen in Nederland maakten er een lastig dossier van.
Ik ben trots op het feit dat wij in Zeeland, met elkaar (13 gemeenten), de handen ineen hebben geslagen en gezamenlijk met eenieders inzet de crisisopvang op ons hebben genomen.
En ja, iedereen is de zelfde mening toegedaan.
Deze vorm van opvang moet zo snel mogelijk verdwijnen; onmenselijk dat gesleur.
Ook in Tholen in de Meulvliet ontvingen wij op 4 december een kleine 200 gasten.
Het heeft op diegenen die nauwer betrokken waren bij de opvang, de organisatie, de vrijwilligers, de activiteiten begeleiders en ook bij mijzelf, diepe indruk gemaakt.
Diepe indruk: de verhalen die de mensen vertelden, gevlucht voor oorlogsgeweld, huis en haard verlaten, hun stad of dorp in puin geschoten.
Familieleden bij bombardementen om het leven gekomen, familieleden onderweg verdronken, familieleden onderweg kwijtgeraakt.
Maar diepe indruk ook hoe wij als gemeente, als gemeenschap deze handschoen hebben opgepakt.
Wat was het mooi om te zien dat er zoveel spontaan uit de samenleving als hulp werd geboden, de vrijwilligers, alle geleverde goederen, de sportactiviteiten, de activiteiten van de gezamenlijke kerken.
En wat gun ik de mensen die de komende jaren in onze gemeente komen wonen een mooi nieuw leven.
Een plaats waar ze veilig kunnen wonen hun leven weer op kunnen pakken.
En laten we met zijn allen, wij vanuit onze professie, maar ook als inwoners de mensen opnemen in onze samenleving.
Ook hier zijn een groot aantal vrijwilligers in onze gemeente ook nu al actief voor begeleiding en advies.
Chapeau! De uitspraak van één van de vrijwilligers: wij hebben de leuzen overgeschilderd was tekenend voor al die inzet.
Heel positief is te noemen dat er vanuit de gemeenteraad is gevraagd om op basis van onze ervaringen met de opvang deze te evalueren en te bezien in welk opzicht gemeente Tholen, naast haar reguliere taakstelling in het kader van de huisvesting van statushouders, in de toekomst haar steentje zou kunnen bijdragen aan de uitvoering van het bestuursakkoord wat de VNG sloot met het Rijk.

Dames en heren, we staan op de drempel van 2016.
Ook dat zal in alle opzichten weer een interessant bestuurlijk jaar worden met grote discussies en belangrijke besluiten.
Regeren is vooruitzien is een bekende uitspraak.
Er komen steeds meer taken op de gemeenten af.
Gemeenten worden meer en meer de 1e overheid.
Wij als gemeente Tholen moeten ons ook afvragen wat dat voor ons betekent en hoe wij daar invulling aan kunnen blijven geven.
Momenteel zijn wij onder de naam Tholen met de Tijd mee met een uitgebreid proces bezig waar o.a. onderdelen als optimale dienstverlening, lean maken van processen, intergemeentelijke samenwerking, organisatieontwikkeling etc. deel van uitmaken.
Dit alles vanuit de wil om bestuurlijk zelfstandig te kunnen blijven.

Onderdeel ervan is ook het formuleren van een missie en visie voor onze gemeente.
Deze zijn een belangrijk instrument om richting te geven aan de doelen die we als gemeente na willen streven.
Als je weet waar je met zijn allen voor staat en waar je met zijn allen naartoe wil, dan maakt dat het een stuk gemakkelijker om beleid in te vullen, vast te stellen en uit te voeren.
Het geeft richting aan het werk en daarmee duidelijkheid voor iedereen.
Binnenkort zal de missie en visie door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Een ander groot project wat loopt is Tholen Financieel in Balans.
Er is tot tegen de Kerst hard gewerkt aan het uitdiepen van de gemeentelijke programma's.
We hebben als gemeente te maken met een aantal factoren waardoor we onze reserves moesten aanspreken.
We hadden te maken met veel meer instroom van werkzoekenden, een tweetal budgetten zijn al een aantal jaren te laag geraamd- te weten armoedebeleid en leerlingenvervoer- het Deltadividend vervalt en het Rijk komt met gewijzigde financiële cijfers op de meest onlogische momenten.
Nu lijkt dit een negatief verhaal, maar gezien het aantrekken van de economie zal er zeker ook een kentering komen.
De gemeenteraad heeft besloten gezamenlijk met college en ambtelijke organisatie te willen zoeken naar mogelijkheden om het huishoudboekje van onze gemeente positief te kunnen beïnvloeden.
De komende maanden staan in het teken van de afronding van die lastige discussie.
Om tot afgewogen besluitvorming te komen zullen we elkaar de vraag moeten stellen:Kortom: een kluif die lastig is, maar ook hier volop mogelijkheden- lijkt mij- om vooral te bezien wat voor gemeente Tholen van belang is, wat gemeente Tholen uniek maakt, waar wij als gemeente Tholen ons juist door kunnen blijven onderscheiden en wat zal meewegen in de uiteindelijke keuzes die de gemeenteraad gaat maken.

2016 zal ook het jaar worden waarin definitief een beslissing valt over het project Westerpoort.
Nergens in Nederland is dit vertoond: vijf scholen en diverse onderwijs gelieerde instanties onder één dak.
Grote mogelijkheden voor samenwerking in optima forma zonder eigen identiteit prijs te geven.
Grote kwaliteitsverbetering en investeringsmogelijkheden voor het gebied rondom de Zoekweg.
Ik wens de betrokken partijen heel veel wijsheid toe voor de komende maanden.

Verder zie ik uit naar de opening van het Roosevelt informatiecentrum in het Ambachtsherenhuis in Oud-Vossemeer later dit jaar.

Dames en heren, ik kom tot een afronding met nog een tweetal mooie zaken.
 1. In de eerste plaats het feit dat het dit jaar 650 jaar geleden is dat Tholen-stad Stadsrechten kreeg.
  Jan van Blois besloot dat in 1366.
  Een historisch feit van groot belang.
  Om geld te generen voor de gevechten tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten verkocht landheer Jan van Blois rechten aan Tholen.
  De Thoolse bevolking heeft destijds een hoge prijs betaald, namelijk een Kogge met 31 bewapende mannen werd geleverd aan Van Blois.
  Voor die tijd een enorme investering.
  Vanaf die tijd werden zaken als dobbelen, straffen aan de bevolking, dragen van messen en niet zorgen voor een goede brandbeveiliging formeel geregeld.
  Met haar strategische ligging aan de Eendracht werd Tholen-stad een bijzondere en interessante stad.
  Ook hier een grote groep enthousiaste vrijwilligers, gesteund door vele sponsoren, om de schouders te zetten onder een activiteitenprogramma voor heel de gemeenschap, waardoor we gedurende het komende jaar zullen worden verrast.
  Het college heeft gemeend, gezien de grote historische waarde van het besluit van destijds, om de stichting 650 jaar Tholen zo kort een podium te bieden om in woord en geluid hun jubileumjaar in te luiden.
 2. Als tweede zou ik het volgende met u willen delen.
  Ik sprak tijdens de ondernemersavond hier op dezelfde plaats over de vele kansen die Tholen te bieden heeft en vanuit de overtuiging dat het ons revenuen op gaat leveren.
  Kansen qua ligging, die met de opening van het laatste deel A4 nog beter is geworden; binnen een uur staat u in Den Haag!, qua woonmilieus; op vele plaatsen wordt gebouwd, qua samenwerking met belangenorganisaties, qua voorzieningenniveau, qua werkethos, qua aantrekkelijkheid op recreatief en toeristisch gebied.
  Ik sprak zojuist over randvoorwaarden die nodig zijn voor het aantrekken van nieuwe bedrijven.
  Hier staat een trotse burgemeester die mag vertellen dat ze vorige week kennis maakte met de directie van het bedrijf Alternate, die vanuit Ridderkerk hier op het bedrijventerrein hun distributiecentrum gaan neerzetten, op termijn tientallen plaatsen aan werkgelegenheid gaan bieden, nu al uitspreken op termijn te willen uitbreiden, grote complimenten uitdeelden aan bestuur, gemeentelijke organisatie en Economische Impuls Zeeland voor de korte lijnen, het meedenken en verder faciliteren en die juist vanwege bovengenoemde factoren uiteindelijk kozen voor de gemeente Tholen.
  En ik ben ervan overtuigd dat als er een schaap over de dam of moet ik zeggen over de brug is....
Dames en heren, rest mij u in alle opzichten een geweldig 2016 toe te wensen.
Ik dank u mede namens mijn man voor alle goede wensen die we op het Oudeland mochten ontvangen, ik bedank u voor uw komst en wens u nog een plezierig samenzijn vanavond.
Als wij de Ruimte aan Elkaar blijven bieden, dan maken we er een mooi 2016 van en geef ik bij deze ruimte aan William van Leeuwen, voorzitter van de stichting Tholen 650 jaar.
Dank u wel.
ABT lichtgrijs
Hoofdstuk Hoger Menu Index Antwoord tijd Bestuursorgaan Bestuursrecht Nieuwjaars Toespraak 2014 Nieuwjaars Toespraak 2016 Nieuwjaars Toespraak 2018 Nieuwjaars Toespraak 2019 Nieuwjaars Toespraak 2020 Nieuwjaars Toespraak 2021 WOB

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
437 µsec.
05 jan 2016
01 mrt 2021
22692 bytes