logo
Nieuwjaars Toespraak 2018

Beste mensen, U zag het zojuist in de film: Tholen verbindt en versterkt.
Wat geweldig om te zien dat u weer met zoveel mensen aanwezig bent vanavond.
Uiteraard wens ik u en allen die u dierbaar zijn, mede namens het gemeentebestuur, een heel voorspoedig en gezond 2018 toe.
Ik kan u zeggen dat de jaarwisseling heel goed is verlopen.
Dank aan een ieder die in de voorbereidingen daaraan heeft bijgedragen.
Provinciaal zijn er een aantal mooie ontwikkelingen te melden.
Door het samen optrekken met de vijftien overheden in Zeeland, wisten we Den Haag voor ons te interesseren en kwamen er grote bedragen naar Zeeland, waaronder de € 25 miljoen voor de uitvoering van de agenda van het rapport Balkenende.
Mooi is ook, dat de vijftien overheden positief staan tegenover het vormen van een regionaal fonds, het Onderzoek & Ontwikkel (O&O) fonds in West-Brabant.
De bijbehorende aanjaagregeling zal begin dit jaar door de Provincie worden vastgesteld, groot € 13 miljoen.
Dat geeft ook perspectief voor Thoolse initiatieven.
Nu vasthouden en doorpakken! Want Zeeland staat ook prominent in het regeerakkoord, dus er valt nog meer te halen.
Uiteraard zijn we allemaal benieuwd met welke adviezen de spiegelingscommissie komt, welke door de Provincie is ingesteld.
Hoe zou de samenwerking tussen de vijftien overheden, het bedrijfsleven en het onderwijs nog beter georganiseerd kunnen worden? Welke meest efficiënte governance hoort daarbij? Ook in West-Brabant werden grote stappen gezet, met als grootste succes de komst van het onderhouds- en testcentrum voor de JSF in Woensdrecht.
Een prachtige ontwikkeling, waar ook door overheidssamenwerking resultaat is geboekt en waar ook Tholen voordeel uit kan halen.
Want de regionale agenda’s verschillen niet veel van elkaar.
Ontgroening, vergrijzing, bereikbaarheid, onderwijs, leefbaarheid, afstemming van het onderwijs op de vraag vanuit het bedrijfsleven, de energietransitie en ga zo maar door.
Allemaal onderwerpen die de belangen van onze inwoners, dan wel bedrijven direct of indirect raken en dus heel belangrijk zijn om bij betrokken te blijven, zowel in Zeeland als in West-Brabant.
U zag zojuist een prachtige compilatie van 2017.
Ik wil graag nog een paar van deze zaken benoemen, waar we als college met een goed gevoel op terugkijken.
Begin vorig jaar veroorzaakten we flink wat beroering over de invoering van degewijzigde inzamelingfrequentie van het restafval.
Het bood ons tegelijkertijd de gelegenheid om met u het gesprek aan te gaan.
Een speciale rol werd vervuld door de indiener van de petitie, de heer Reijnhoudt.
We hebben met elkaar een grote stap gezet om de landelijke doelstellingen te kunnen halen.
Het project Gezond in de Stad (GIDS) is in februari van start gegaan.
GIDS is een project vanuit de landelijke overheid om de zelfredzaamheid en de sociale participatie van inwoners te bevorderen.
Twee aandachtsgebieden hadden onze interesse, namelijk de ambachtenbuurt in Tholen en de kern Sint-Maartensdijk.
In de ambachtenbuurt wordt met veel tevredenheid teruggekeken op een geslaagd buurtfeest in augustus en een kerstbijeenkomst.
In Sint-Maartensdijk heeft het project geleid tot een zestal initiatieven, waaronder o.a. de aanpak van de verpaupering van panden, het in beeld brengen en uitdragen van de rijke cultuurhistorie van Sint-Maartensdijk en verdere betrokkenheid bij het zwembad.
Het college is voornemens het project verder uit te breiden naar de kern Sint Philipsland en hopelijk leidt dat tot hetzelfde enthousiasme en veel deelnemers.
Het is een mooi voorbeeld van hoe Tholen verbindt en versterkt.
We zetten al onze vrijwilligers in het zonnetje op de Thoolse vrijwilligersavond.
Dit was in één woord een fantastische avond! Ik bedankte de vrijwilligers van de brand- en jeugdbrandweer tijdens de jaarlijkse bindingsavond.
Vrijwilligerswerk is en blijft belangrijk en harder nodig dan ooit.
Mocht u interesse hebben: op de website van de gemeente Tholen onder ‘Vacatures voor vrijwilligers’ staan ruim 40 vacatures die variëren van maaltijdbezorger bij Allévo tot viscoach om kinderen te leren vissen.
Maar ook onze blusgroepen en duikploeg kunnen nog vrijwilligers gebruiken.
En laten we onze mantelzorgers niet vergeten te noemen.
Ook u verdient ons aller waardering.
Middels het uitreiken van de zogenaamde mantelzorgcomplimenten en het organiseren van activiteiten willen we dat nadrukkelijk onderschrijven.
Een ander bijzonder project is de privatisering van de sportverenigingen.
Hier is een grote inspanning voor geleverd door alle partijen.
Een groot compliment daarvoor.
Met ingang van 1 januari 2018 is het beheer en onderhoud van de korfbal- en voetbalaccommodaties overgedragen aan de Stichting Beheer Sportvelden Gemeente Tholen.
Er is het afgelopen jaar wederom veel geïnvesteerd in het terugdringen van de wateroverlast in verschillende kernen.
Met innovatieve Thoolse ontwerpen creëren we duurzame oplossingen.
Binnenkort starten we in Sint-Annaland met de aanpak van o.a. de Suzannaweg.
De bouw van recreatiepark Wulpdal is gestart.
Ook de werkzaamheden voor het centrum gebouw van Waterrijk Oesterdam zijn begonnen.
13 november werden we op geschrikt door de brand in het uienverwerkingsbedrijf Lions Foods in Sint-Maartensdijk.
Vreselijk voor de ondernemer en zijn personeel.
Er is door iedereen heel hard gewerkt.
Gelukkig was er geen persoonlijk letsel te betreuren en konden de belendende percelen worden gespaard, maar het bedrijf moest helaas als volkomen verloren worden beschouwd.
Een woord van dank is ook hier op zijn plaats voor de geweldige inzet en samenwerking tussen de hulpdiensten en overheden.
Uiteraard zijn we ook trots dat de lang gekoesterde wens, namelijk meer hulpverlening op het Schelde-Rijnkanaal, zijn beslag heeft gekregen.
Blusgroep Tholen heeft er een taak bij en zij demonstreerden dat met veel succes tijdens de demonstratie van oktober jl.
De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) heeft inmiddels een botenhuis en SAR-boot besteld en deze zullen binnenkort een plaats krijgen in de haven van Tholen.
Dan maak ik nu het overstapje naar komend jaar.
Wat gaat 2018 ons brengen? De herinrichting van de Grindweg wordt in de eerste helft van 2018 gerealiseerd.
Door een perfecte samenwerking tussen gebruikers, inwoners en gemeente ligt er een mooi en veilig ontwerp.
Begin januari zullen er folders verspreid worden waarin het ontwerp wordt toegelicht.
Het fietspad langs de Molendijk bij Oud-Vossemeer gaat gerealiseerd worden.
Daarnaast worden er vordering gemaakt met de definitieve plannen voor de Rondweg Oud-Vossemeer en voor de ontsluiting van Tholen-stad op de Nieuwe Postweg.
De woningbouw is duidelijk in beweging.
In VesteTuin wordt volop gebouwd.
In februari doet de Raad van State uitspraak over Kruittoren.
In het Havengebied van Sint-Annaland zijn de voorbereidingen in volle gang en is er overeenstemming over de bouw van 48 appartementen voor Sjaloom Zorg.
Met hulp van de inwoners van Poortvliet is een ontwerp gemaakt voor de bouwlocatie Deestraat.
De bestemmingsplanprocedure wordt opgestart.
Er komt schot in de beoogde kwaliteitsimpuls voor Smerdiek-West.
Stadlander gaat de Henry Dunantstraat oppakken.
In het eerste kwartaal van 2018 wordt eensamenwerkingsovereenkomst ondertekend met Stadlander en De Nijs Soffers voor de bouw van koopwoningen en de renovatie van huurwoningen.
Verder zal de speelaangelegenheid, vormgegeven door en met inwoners, aan de Julianastraat worden aangelegd.
Het gerenoveerde zwembad De Spetter zal in april worden geopend.
2018 zal ook in het teken staan van de verdere planvorming van de onderwijshuisvesting in diverse kernen.
Uiteraard het DO van het Westerpoortcollege.
Maar ook het uitwerken van de plannen rondom de renovatie dan wel nieuwbouw voor diverse basisscholen in o.a. Sint-Maartensdijk en Poortvliet in relatie met de voorzieningen in die kernen wordt een belangrijke opgave.
De positieve regionale economische ontwikkelingen kunnen we ook één op één doortrekken naar Tholen.
De economische trein komt in de hele regio op stoom.
We zien onze bedrijventerreinen snel vollopen, we zien het aantal inwoners in de bijstand teruglopen en we zien onze werkgelegenheid meer dan toenemen.
Onze manier van werken, de prima samenwerking tussen ondernemers en gemeente, de door het bedrijfsleven aangeboden stageplaatsen en de investeringsdrang van onze bedrijven biedt heel veel kansen en daar mogen we met elkaar trots op zijn.
Momenteel analyseren wij de nieuwe arbeidsmarktcijfers en we komen daar binnenkort op terug.
Bedrijventerrein Welgelegen II is een grote bouwput.
Nog nooit werden er zoveel nieuwe panden neergezet dan wel vond uitbreiding van bestaande bedrijven plaats.
Voor het bestemmingsplan Welgelegen III wachten we ook op de uitspraak Raad van State.
Als die onherroepelijk is, kunnen we bedrijven in de sector grootschalige logistiek faciliteren.
We zetten in op directe werkgelegenheid.
Door de te verwachten ‘spin off’ kan Tholen nog aantrekkelijker worden voor andere bedrijven en kan er dus indirect nog meer werkgelegenheid ontstaan.
Afgelopen maand heeft de gemeenteraad er mee ingestemd om de Algemene plaatselijke verordening (APV) te vereenvoudigen.
Samen met u wordt het een zoektocht naar het evenwicht tussen die regels die noodzakelijk zijn en regels die geschrapt kunnen worden.
Momenteel wordt er onderzoek uitgevoerd om meer cijfers te verkrijgen over het toerisme en de economische impact hiervan voor Tholen.
Hiervoor worden door het Kenniscentrum Kusttoerisme twee onderzoeken uitgevoerd.
Ook is een stagiaire bezig met een onderzoek naar de dagrecreant, namelijk wandelaars, fietsers enduikers.
De resultaten van deze onderzoeken dienen als onderbouwing voor het nieuwe toeristisch beleidsplan waarvan we verwachten dat het nieuwe plan het eerste kwartaal gereed is.
Dit jaar evalueren we de contacten met Iława en zal de gemeenteraad een besluit nemen over de voortzetting van de stedenband.
Vanaf deze plaats wil ik graag de heer Van Kempen bedanken voor zijn vele jaren inzet voor de stedenband.
Hij heeft onlangs het voorzitterschap van de Stichting Iława na het bezoek van de gemeenteraad uit Iława, overgedragen aan de heer Stolk.
In oktober is de kadernotitie Duurzame energiebronnen vastgesteld.
De gemeenteraad heeft uitgesproken dat er in 2025 ten minste 25% duurzame stroomopwekking moet zijn gerealiseerd.
Er ligt een uitbreidingsplan voor windmolens bij Sint-Maartensdijk en een initiatief voor zonnepanelen nabij de Mosselhoekseweg in Tholen en we gaan bezien of we door de inzet van energiecoaches de helpende hand kunnen bieden.
Ook hebben we wederom veel geïnvesteerd in ICT en onze dienstverlening.
U kunt nóg meer zaken vanuit thuis of uw bedrijf regelen.
Naast geboorte- en huwelijksaangifte, kunt u uw ID-kaart, paspoort en rijbewijs digitaal aanvragen.
Binnenkort kunt u uw evenementenvergunning digitaal aanvragen.
We zullen in februari daartoe een informatieavond voor organisatoren organiseren.
De aanmeldzuil wordt operationeel.
Niet meer wachten voor het aanmelden voor een afspraak, ook dat kunt u vanuit huis.
En we gaan afspraken nog efficiënter indelen en daarmee meer afstemmen op uw behoefte.
Deze verdere digitaliseringsmogelijkheden hebben er voor gezorgd dat de gemeente Tholen op de 8 e plaats staat in een onderzoek van BNR Nieuwradio.
Een mooi compliment voor onze medewerkers en de gepleegde investeringen.
Daarnaast zullen we in de loop van dit jaar nog meer ruimte in dit gebouw kunnen verhuren aan derden.
Ook nieuwe wetgeving komt op ons af.
In dat kader wil ik graag het opstarten van de nieuwe omgevingsvisie benoemen.
Deze visie zal in samenspraak met ondernemers, maatschappelijke instellingen en inwoners tot stand moeten komen.
Wat willen we wel in onze gemeente en wat willen we vooral niet.
En waar willen we dat dan wel en waar niet en dat allemaal goed integraal doordacht en onderbouwd.
Beste mensen ik deelde met u allemaal positieve ontwikkelingen waar we komend jaar hard mee aan de slag gaan.
U zult zich afvragen: “Zijn er dan geen zorgen tebenoemen?”.
Ja, die zijn er.
Tholen kwam tot drie keer toe in het programma Opsporing Verzocht en het grote aantal aanschrijvingen/sluitingen voor de kweek van hennep in zowel woningen als bedrijven houdt me bezig.
Vandaag ging er weer een waarschuwing en een aanzegging tot woningsluiting de deur uit.
Een mooie ontwikkeling is dat, naast het buurtpreventieteam in Sint-Maartensdijk, er een groot aantal WhatsApp Buurtpreventiegroepen zijn geregistreerd in onze gemeente.
Extra ogen en oren in uw wijk.
En schroom niet om verdachte situaties bij de politie te melden, desnoods anoniem.
En tegen het bedrijfsleven zou ik willen zeggen: alvorens u tot verhuur van panden overgaat, wees alert en houdt toezicht! Zorgen zijn er ook en dan met name hoe wij onze opgave wat betreft de jeugdzorg kunnen volbrengen, niet alleen qua toereikendheid van de middelen, maar ook het feit dat ruim 10% van onze jongeren tot 18 jaar enige vorm van hulp nodig heeft.
Nog meer aan de voorkant komen en vroege signalering wordt de uitdaging.
Maar ook zorgaanbieders die hun werkwijze zullen moeten aanpassen.
Ook zij zullen met ander concepten moeten komen om dit probleem het hoofd te bieden.
Op 1 februari starten we met de pilot “Preventieve jeugdzorg”.
En het college ziet ook kansen in meer investeren in cultuur en sport.
Uit landelijke onderzoeken blijkt dat investeren hierin, leidt tot minder aanspraak op hulp.
Beste mensen ik kom tot een afronding.
2018 wordt in bestuurlijke zin een extra belangrijk jaar.
Immers, op 21 maart gaat u naar de stembus en wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen.
Naast de gemeenteraadsverkiezingen wordt ook een referendum over de zogenaamde aftapwet gehouden.
Vast staat dat er meer partijen mee zullen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen.
De samenstelling van de raad en het college wordt anders.
Zeker is dat wethouder van Dis en een aantal raadsleden niet terugkomen.
Uiteraard zullen we daar te zijner tijd op gepaste wijze aandacht aan schenken.
Ik hoop dat we een bestuurskrachtige gemeenteraad houden die zich constructief blijft opstellen.
Kritisch mag , maar wel binnen de waarden en normen die wij met elkaar koesteren en die ons uiteindelijk ver hebben gebracht.
Als ik alleen al terugdenk aan de vele en vaak ingrijpende besluiten die er afgelopen jaar zijn genomen.
Ga er maar aan staan.
Ik complimenteer u daarvoor.
Ik wil een ieder die zich het afgelopen jaar heeft ingezet, de ambtelijke organisatie,de gemeenteraad, het college van B&W , de hulpdiensten en u als samenwerkingspartner hartelijk bedanken voor uw inzet.
Er staan voor 2018 een aantal prachtige projecten op stapel.
U als gemeenschap, u als ondernemer, kunt op ons rekenen.
Samen met u willen wij werken aan een duurzaam Tholen, waar cohesie, zorg voor elkaar en samen oppakken en optrekken het adagium is om met elkaar de verbinding aan te blijven gaan en ons mooie Thoolse land, onze mooie Thoolse waarden, ons prachtige Thoolse bedrijfsleven, onze optimale dienstverlening samen met elkaar verder te versterken.
Ik dank u wel en wens u nogmaals een heel goed 2018 toe.
ABT lichtgrijs
Hoofdstuk Hoger Menu Index Antwoord tijd Bestuursorgaan Bestuursrecht Nieuwjaars Toespraak 2014 Nieuwjaars Toespraak 2016 Nieuwjaars Toespraak 2018 Nieuwjaars Toespraak 2019 Nieuwjaars Toespraak 2020 Nieuwjaars Toespraak 2021 WOB

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
704 µsec.
05 jan 2018
01 mrt 2021
23124 bytes