logo
Nieuwjaars Toespraak 2019

Dames en heren, U zag het zojuist in de film: Samen Leven.
Wat mooi om te zien dat u weer met zovelen aanwezig bent op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.
Allereerst wil ik u mede namens het gemeentebestuur allemaal een goed en gezond 2019 wensen en een goed ondernemers- en verenigingsjaar.
Gelukkig valt er wederom te vermelden dat de jaarwisseling goed en zonder noemenswaardige grote calamiteiten is verlopen.
Altijd weer jammer dat er toch schade ontstaat, maar dat valt uiteindelijk ook wel mee.
Zij het dat ik het hiermee niet wil bagatelliseren, want ik vind gewoon dat je met je handen van andermans spullen afblijft.
Provinciaal zijn er grote stappen gezet in de samenwerking.
Het rapport van de commissie Boogaart zag het daglicht en leverde een aantal concrete en behartigenswaardige aanbevelingen op.
Er kwam een innovatiefonds.
Er wordt nu hard gewerkt aan een verdere structurering van de overlegvormen en aan de invulling van het regiobureau.
Lobby-agenda, Balkenende-agenda en VZG- agenda in samenspraak met onderwijs, kennisinstellingen en het bedrijfsleven nog beter op elkaar afstemmen, samen optrekken en zo een vuist maken in Den Haag, maar zeker ook een vuist maken in Zeeland en met de omliggende regio’s.
Wie had gedacht dat de havensamenwerking langs de kanaalzone tot zo een boost zou leiden van het vestigen van bedrijven?
Wie had gedacht dat de universiteit in Gent afspraken maakt met Campus Zeeland en met de HZ en UCR?
Zeeland is echt in stroomversnelling gekomen en laten we dat vasthouden.
Regen in het westen, betekent altijd of ook regen in het oosten, maar zeker ook druppelen in het oosten.
Ook Tholen haalt revenuen uit de Provinciale samenwerking.
Datzelfde geldt voor de samenwerking met de West-Brabantse gemeenten.
Ook hier werd door goede afstemming en samenwerking een mooi bedrag verkregen uit de Rijksmiddelen voor de regio-enveloppe.
We zagen zojuist een prachtige compilatie over het afgelopen jaar.
Met dank aan diegenen die eraan hebben gewerkt en het is gelukt om er wederom een bijzonder jaarverslag van te maken.
Graag kijk ik met u nog even terug op dat afgelopen jaar met een aantal memorabele onderwerpen.
We kijken terug op de warmste zomer sinds drie eeuwen.
Met alle gevolgen van dien voor de agrarische sector.
En gelukkig bleek de zoetwaterkwaliteit en - kwantiteit vanuit het Schelde-Rijnkanaal voldoende, waarvan onze Thoolse bedrijven optimaal konden profiteren.
Voor de veiligheid op het Schelde-Rijnkanaal werd door de Veiligheidsregio Zeeland een nieuw botenhuis gelegd in de buitenhaven in Tholen met een prachtige reddingboot Eendracht.
In maart waren er de gemeenteraadsverkiezingen.
We namen afscheid van een aantal mensen en we installeerden een nieuwe raad en er kwam een nieuw college.
Nieuwe samenstelling, nieuwe verhoudingen.
Meer partijen, kortom voor Thoolse begrippen grote veranderingen.
In onze zustergemeente Itawa waren ook verkiezingen en werd er naast een nieuwe gemeenteraad een nieuwe burgemeester gekozen, de heer Dawid Kopaczewski.
Dit jaar bestaat de samenwerking 25 jaar.
De Raadhuisstraat in Oud-Vossemeer als ook de Grindweg in Tholen zijn in overleg met de omwonenden opnieuw heringericht.
En het resultaat mag er zijn.
We organiseerden samen met de provincie een grandioos en voortreffelijk Koninklijk bezoek op 16 oktober.
Door de gastheren van die dag bij het Veerhuis in Anna-Jacobapolder, bij de Schutse in Sint-Annaland en bij de Hemi in Tholen werd het Koninklijk paar met alle egards ontvangen en werden de diverse onderwerpen mede door de deelnemers over Leven van het land, Tholen zorgt, Burgers voor Burgers en de Handelsgeest van Tholen, goed voor het voetlicht gebracht.
Zo goed zelfs dat we inmiddels via de Commissaris van de Koning hebben gehoord dat onze Koning en Koningin uitermate verrast waren hoe de toekomst tegemoet wordt gegaan en wil men graag op de hoogte blijven van de aanpak die we voorstaan.
Mooier compliment kunnen we niet krijgen.
Daarnaast ben ik vereerd met de uitnodiging van het Koninklijk Paar om aanwezig te zijn bij de nieuwjaarsontvangst in het Paleis op de Dam Afgelopen jaar vonden ook een aantal nieuwe burgerinitiatieven hun weg.
Ik denk dan aan de oprichting van speeltuinvereniging Buutvrij.
De oprichting vande stichting Tholen Ontmoet en de oprichting van Zorgloket Smerdiek.
De activiteiten van Anna Zorgt.
En ook vanuit het GIDS-project kwamen er activiteiten in de ambachtenbuurt en werd er een extra impuls gegeven aan Sint Philipsland, met resultaat! Namelijk de oprichting van het zorgloket Flup Helpt.
En ook vanuit het sportdorp waren er initiatieven en is er zelfs een G- tennis groep gestart voor mensen met een beperking.
Onder de indruk zijn we ook altijd weer van alle geweldige bedragen die door bedrijfsleven en inwoners bij elkaar worden gebracht voor de diverse goede doelen.
Ik denk dan aan Stavoord6 ‘het glazen ei’, aan Stichting vrienden van Siem, aan de diverse serviceclubs, aan de opbrengsten uit Samen Doen, aan de vele verkopingen en rommelmarkten etc.
Allemaal bedragen die ten goede komen direct weer aan projecten en initiatieven in de gemeente.
En als gemeente dragen we regelmatig bij vanuit het Stimuleringsfonds Samenleving Maar al die initiatieven kunnen alleen kans van slagen hebben als er zich telkens weer mensen aanmelden, zich beschikbaar stellen om te helpen, mee te denken, mee te realiseren, mee uit te voeren, en de nodige hand- en span diensten verrichten.
En ja, de tijden veranderen.
Niet iedereen heeft meer dagen ter beschikking voor vrijwilligerswerk, het wordt steeds krapper en dan is het prachtig om te zien hoeveel er hier in gemeente Tholen nog wordt opgepakt en gedaan.
Ook al kun je maar een paar uur in de week of maand, voor iedereen is er wel wat te vinden.
En ook wij als gemeente zijn altijd op zoek naar vrijwilligers voor diverse activiteiten.
Bijvoorbeeld mensen wegwijs maken met de digitale snelweg.
De leden van onze blusgroepen en de begeleiding van de jeugdbandweer werden tijdens hun jaarlijkse bindingsavond bedankt voor hun inzet en betrokkenheid bij een veilig Tholen.
Vanaf deze plaats wil ik in ieder geval alle vrijwilligers en mantelzorgers nogmaals ontzettend bedanken voor hun inzet.
De jaarlijkse mantelzorgactiviteiten en de vrijwilligersvond zijn van ons een cadeau aan hen, dik en dik verdiend en cruciaal in de huidige tijd.
Daar waar nodig hebben wij een faciliterende rol, soms stapje bij, soms stapje terug.
We doen dat graag en blijven dat doen.
Iedereen doet mee, iedereen hoort erbij, dan worden de woorden uit de film, Samen Leven, pas echt zichtbaar en krijgen ze inhoud.
Het past ook in de nieuwe rol die de overheid heeft, meer afstand nemen, ruimte geven aan de samenleving zoals in onze missie en visie zo nadrukkelijk terugkomt.
Beste mensen, genoeg teruggekeken.
Wat gaat 2019 ons brengen?
Er gaat nog volop gebouwd worden in onze gemeente.
De bouw van de Kruittoren, de afronding van Stadszicht II en Vestetuin en het verder oppakken van Molenvlietsedijk en de diverse plannen in Sint-Maartensdijk.
Ik denk dan aan de scholenontwikkeling, Sint-Maartensdijk -West, de revitalisering van diverse panden aldaar, maar ook elders zijn er diverse plannen die in ontwikkeling komen, bijvoorbeeld de appartementen van Sjaloom in Sint- Annaland en Luijsterrijk in Sint Philipsland.
Maar ook de start van de bouw van Wulpdal is aanstaande, de eerste woningen zijn verkocht.
Ook gaan we aan de slag met de grote onderwerpen zoals energietransitie en klimaatadaptatie.
We gaan een klimaatstresstest uitvoeren om gemeentebreed na te gaan waar de kwetsbaarheden liggen met het oog op de klimaatveranderingen.
We hebben de laatste jaren al veel geïnvesteerd in de openbare ruimte om bijvoorbeeld wateroverlast te voorkomen.
De Suzannaweg en Hoenderweg in Sint-Annaland zijn hier mooie voorbeelden van.
De uitkomst van de test zal ons duidelijk maken waar we nog meer aan de slag moeten.
Dat geldt ook voor het opstarten van de uitgangspunten van de omgevingsvisie, de grootste operatie op ruimtelijk gebied in de breedste zin van het woord.
En belangrijk wordt ook uw inbreng als inwoners daarop.
We zullen u raadplegen dan wel het gesprek aan gaan.
Sowieso zal burgerparticipatie bij onze grotere beleidsplannen, ik denk dan bijvoorbeeld aan de nieuwe APV en aan het PvA integrale visie openbare ruimte wat recent is vastgesteld, een belangrijk vast onderdeel wordt.
As maandag start het nieuwe vervoerssysteem van Tholen, Thover genaamd, nog een van de projecten uit de toekomstvisie die nog opgepakt moest gaan worden.
Provinciale subsidie is in zicht en de samenwerking met diverse partijen is opgestart.
Uniek voor de regio.
Wederom een Thools project waar we ons mee op de kaart zetten.
De economie in Tholen draait op volle toeren.
De bedrijventerreinen raken vol.
De werkgelegenheid is weer met honderden banen toegenomen.
Het blijftlastig om bepaalde vacatures op te vullen, maar daar wordt samen met het bedrijfsleven gewerkt aan mogelijke oplossingen.
Ervan uitgaande dat de gemeenteraad eind januari positief besluit, gaan we voor de binnenstad van Tholen aan de slag om met inwoners en ondernemers een actieprogramma te maken.
Hoe houden we de binnenstad aantrekkelijk en wat moet daarvoor gebeuren.
Datzelfde geldt voor het Westerpoort, er ligt een heel mooi ontwerp.
Weer een stuk van het Masterplan Tholen in uitvoering.
De marketing van Tholen zet grote stappen vooruit.
De website eilandtholen.
nl biedt heel veel informatie en achtergrond, inmiddels bijvoorbeeld ook over evenementen, en wordt steeds verder uitgebreid.
En door de vaststelling van de beleidsnota Toerisme ‘van basis naar beleving’ gaan we verder inzetten op vormgeving toeristische informatiepunten en ontwikkeling van belevingsconcepten voor bijvoorbeeld Verdronken Stad Reimerswaal.
Ook de trainingen gastheerschap voor recreatieondernemers krijgen een vervolg.
Ervaring leert dat daaruit nieuwe samenwerkingsverbanden en ideeën tot stand komen.
De laatste hand wordt gelegd aan de nieuwe natuurwandelroutes aan de zuidkant van het eiland Tholen.
En aan het project ‘zichtbaar maken van de stroomgaten van de Watersnoodramp 1953’ wordt gewerkt.
Kortom de aantrekkelijkheid van Tholen wordt verder versterkt voor haar inwoners en haar gasten.
In maart gaat u wederom naar de stembus, voor de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen.
In mei zijn er dan nog de Europese verkiezingen.
Kortom, heel wat uitdagingen weer te gaan, ik zie de toekomst positief tegemoet.
Tholen staat er in alle opzichten goed voor.
Wellicht toch ook goed om met een aantal extra uitdagingen te eindigen, want die zijn er uiteraard ook.
Ik denk dan aan bijvoorbeeld de tekorten op met name jeugdzorg, maar ook de WMO, de tekorten bij zorgleveranciers, kortom het verkrijgen van inzicht en vervolgens beheersbaar houden van de kosten in het totale sociale domein isen blijft een lastige.
Hopelijk leidt het onderzoek hierover vanuit het ministerie tot een serieuze heroverweging van de beschikbare middelen vanuit het Rijk.
We staan voor grote vraagstukken rondom onderwijshuisvesting, waarbij er ook gekeken wordt naar kansen voor het meekoppelen van andere maatschappelijke voorzieningen.
Maar ook hier geldt, de normbedragen waar het Rijk mee rekent, passen totaal niet meer.
Bij ons ligt uiteraard wel de uitdaging om zolang het Rijk de mond dicht houdt en de knip niet open, om die uitdaging aan te gaan.
En daar gaan we voor! En ook de energietransitie zal veel inzet vergen.
De eerste initiatieven komen in procedure.
En wat te denken van het recent afgesloten klimaat akkoord.
Daarnaast blijven we hard werken aan verder optimaliseren van onze dienstverlening.
En op dat punt maken we hele grote stappen.
We behoren als Tholen tot de groep gemeenten waarvan de website AVG-proof is.
En we scoren boven het landelijke gemiddelde als het gaat om digitale volwassenheid van producten voor burgers en ondernemers.
We gaan dit jaar een burger- en ondernemerspeiling organiseren om inzicht te krijgen in uw waardering, maar ook in uw wensen en zullen die uiteraard meenemen in de verder doorontwikkeling.
Beste mensen ik kom tot een afronding.
Ik wil eenieder die zich het afgelopen jaar heeft ingezet, ambtelijke organisatie, griffie, gemeenteraad, college van B&W, hulpdiensten en u als samenwerkingspartner hartelijk bedanken voor uw inzet.
Er staat voor 2019 weer veel op stapel waarbij we elkaar meer dan nodig hebben en de samenwerking blijven zoeken.
U als gemeenschap, u als ondernemer, kunt op ons rekenen.
Samen met u willen wij blijven werken aan onze prachtige gemeente Tholen.
Als we dat weten te doen vanuit respect voor een ieders achtergrond en afkomst, dan ben ik ervan overtuigd dat Samen Leven in Tholen ons verder vooruit zal brengen en mooie resultaten zal opleveren.
Ik dank u wel en wens u nogmaals een heel goed 2019 toe.
ABT lichtgrijs
Hoofdstuk Hoger Menu Index Antwoord tijd Bestuursorgaan Bestuursrecht Nieuwjaars Toespraak 2014 Nieuwjaars Toespraak 2016 Nieuwjaars Toespraak 2018 Nieuwjaars Toespraak 2019 Nieuwjaars Toespraak 2020 Nieuwjaars Toespraak 2021 WOB

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
394 µsec.
02 jan 2019
01 mrt 2021
20626 bytes