logo
WOB

De Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) regelt uw recht op informatie van de overheid

De WOB zorgt ervoor dat u inzage heeft in het overheidshandelen en dat u kuntdeelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming.
Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de WOB of andere wetgevingbepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

WOB-verzoek
De overheid geeft op verschillende manieren informatie over beleid enuitvoering, bijvoorbeeld via Rijksoverheid.nl, persberichten of spotjes van deRijksoverheid.
Als u meer wilt weten over beleid en uitvoering, kunt u een verzoek doen totopenbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie, dit heet een WOB-verzoek.

WOB-verzoek indienen bij bestuursorgaan
Een WOB-verzoek moet gericht zijn aan een bestuursorgaan.
De WOB is ook van toepassing op een organisatie of dienst die onderverantwoordelijkheid van een bestuursorgaan valt. <br>De WOB kent eendoorzendplicht. Als een bestuursorgaan via een WOB-verzoek wordt gevraagd ominformatie en het bestuursorgaan die informatie niet heeft maar weet dat eenander bestuursorgaan erover beschikt, wordt het verzoek naar dat anderebestuursorgaan doorgestuurd.

Voorwaarden indienen WOB-verzoek
U kunt een WOB-verzoek indienen door een brief met uw naam en adresgegevens testuren naar het betreffende bestuursorgaan.
Een WOB-verzoek kent geen vormeisen, maar moet voldoen aan de volgendeinhoudelijke criteria:

U geeft in uw WOB-verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wiltontvangen.
Uw verzoek moet gaan om informatie die ergens is vastgelegd, het maakt niet uitop wat voor manier, dus ook geluidsbanden, films en foto's zijn documenten inde zin van de WO.
Uw verzoek moet om informatie gaan waar het bestuursorgaan over beschikt.
De informatie moet gaan over beleid van een bestuursorgaan, of over devoorbereiding en uitvoering ervan.
Houd u er rekening mee dat als uw verzoek wordt ingewilligd, de gevraagdeinformatie niet alleen aan u wordt toegezonden, maar vanaf dat moment vooriedereen publiek toegankelijk is (bijvoorbeeld via internet).

Afwijzen WOB-verzoek
In de WOB staat wanneer een WOB-verzoek wordt afgewezen, geheel ofgedeeltelijk, bijvoorbeeld omdat bepaalde informatie de veiligheid vanNederland zou kunnen schaden, of omdat het gaat om vertrouwelijkepersoonsgegevens of bedrijfsgegevens.
Ook kijkt de overheid altijd of het belang van openbaarmaking opweegt tegenbepaalde andere belangen, bijvoorbeeld de betrekkingen van Nederland met anderelanden of de opsporing en vervolging van strafbare feiten.
Wie het niet eens is met het besluit van het bestuursorgaan, kan bezwaarmaken.

Binnen 4 weken antwoord op WOB-verzoek
De aangesproken overheidsinstantie beslist uiterlijk binnen 4 weken over hetverzoek, deze termijn kan nog eens met 4 weken verlengd worden, Dit moet deinstantie die het verzoek behandelt schriftelijk en gemotiveerd meedelenvoordat de eerste 4 weken zijn verstreken.
Soms bevat een WOB-verzoek zo veel informatie dat ook de verlengde termijnonvoldoende is om alle documenten te verzamelen en beoordelen, in dat gevalworden er verdere afspraken met u gemaakt over de afhandeling van hetverzoek.

Wie kan een WOB-verzoek doen
Iedereen kan de overheid verzoeken om informatie over welke bestuurlijkeaangelegenheid dan ook.
Ook niet-Nederlanders kunnen een WOB-verzoek bij de Nederlandse overheidindienen.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl
ABT lichtgrijs
Hoofdstuk Hoger Menu Index Antwoord tijd Bestuursorgaan Bestuursrecht Nieuwjaars Toespraak 2014 Nieuwjaars Toespraak 2016 Nieuwjaars Toespraak 2018 Nieuwjaars Toespraak 2019 Nieuwjaars Toespraak 2020 Nieuwjaars Toespraak 2021 WOB

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
334 µsec.
Onbekend
01 mrt 2021
10685 bytes